Späť / Back

Uchádzači / Applicants

Oznam pre uchádzačov o štúdium na UMB

Vážené uchádzačky, vážení uchádzači,
Dovoľujeme si vás informovať, že z dôvodu kybernetického útoku na Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici nefungujú naše elektronické systémy, vrátane Akademického informačného systému AiS2. Preto cez tento systém nie je možné zaslať elektronickú návratku vrátane žiadosti o ubytovanie v ubytovacích zariadeniach UMB.

Bližšie informácie týkajúce sa zápisov na štúdium na príslušnej fakulte nájdete pod príslušnou fakultou na tejto webovej stránke.

Prosíme vás, aby ste sledovali zverejňované informácie na tejto webovej stránke.


Žiadosť o pridelenie lôžka

Žiadosti o prideľovanie lôžka môžete zasielať najneskôr do 31. 7. 2023, prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdete na tomto odkaze:

online formulár / online form

Je v záujme univerzity, aby Vaše žiadosti o pridelenie lôžka boli vybavené v maximálnej možnej miere. Z dôvodu nefunkčnosti AiS2 nie je možné pôvodne stanovené termíny dodržať. Nové termíny, vrátane ďalších informácií, budú zverejňované na tejto webovej stránke postupne.

KONTAKTY NA OSOBY PRE VECI ŠTUDIJNÉ:

Ekonomická fakulta UMB

Ing. Lucia Horvátová - lucia.horvatova@umb.sk, 048/446 6127
Ing. Alena Dobrotová - alena.dobrotova@umb.sk, 048/446 6125
Jana Durdinová (aj zahraniční študenti) - jana.durdinova@umb.sk, 048/446 6124
Diana Výlupkový - diana.vylupkova@umb.sk, 048/446 6132
PhDr. Ingrid Balážová (doktorandské štúdium) - ingrid.balazova@umb.sk, 048/446 2141

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Bc. Anna Kyseľová - anna.kyselova@umb.sk alebo anna.kyselova.umb@gmail.com, 048/446 1237
Eva Žalmanová - eva.zalmanova@umb.sk alebo eva.zalmanova.umb@gmail.com, 048/446 1225

Fakulta prírodných vied

PaedDr. Beata Dobríková - beata.dobrikova@umb.sk, 048/446 7408
Mgr. Jana Smolecová - jana.smolecová@umb.sk, 048/446 7407

Filozofická fakulta

Mgr. Barbora Podobová - barbora.podobova@umb.sk, 048/446 7410
Mgr. Erika Paulenková - erika.paulenkova@umb.sk, 048/446 7475
Mgr. Ivanna Feketa - ivanna.feketa@umb.sk, 048/446 7426
Mgr. Zuzana Šaková (aj zahraniční študenti) - zuzana.sakova@umb.sk, 048/446 7426

Pedagogická fakulta

Ivona Bajsová - ivona.bajsova@umb.sk, 048/446 4248, 0918 370 930
Mgr. Jana Korčoková - janka.korcokova@umb.sk, 048/446 4264
Mgr. Marián Lakomčík, marian.lakomcik@umb.sk, 048/446 4262
Mgr. Romana Duchlanská, romana.duchlanska@umb.sk, 048/446 4267

Právnická fakulta

Jana Semjanová - jana.semjanova@umb.sk, 048/446 3123, 0918 610 132
Eva Kukulová - eva.kukulova@umb.sk, 048/446 3124, 0918 901 724

KONTAKT NA OSOBU PRE ŠTUDENTOV S PRECHODNÝM POBYTOM NA ÚZEMÍ SR V ZMYSLE ZÁKONA Č. 404/2011 Z. Z. (ŠTUDENTI UKRAJINY, RUSKEJ FEDERÁCIE, KAZACHSTANU A POD.)

Maryna Saltan - maryna.saltan@umb.sk, 048/446 7409

Announcement for applicants for study at UMB

Dear applicants,
We would like to inform you that due to the cyber-attack on Matej Bel University in Banská Bystrica (MBU), our electronic systems, including the Academic Information System AiS2, are not fully functional. Therefore, sending an electronic return form, including an application for accommodation in the MBU’s accommodation facilities, is impossible.

Further information regarding enrolment at the relevant faculty under the specific faculty can be found on this website.

It is therefore necessary to follow the information published on this website. Applications for bed/accommodation assignment can be submitted via the electronic form available at the link below.

Applications for bed/accommodation assignment should be sent no later than 31 July 2023.

online formulár / online form

It is in the full interest of the University that your bed/accommodation assignment requests are accepted to the fullest extent possible. Due to the non-functionality of the AiS2, it is not possible to meet the original deadlines. New deadlines, including further information, will be published on this website on a step-by-step basis.

CONTACTS TO PERSONS - STUDY

Faculty of Economics MBU

Ing. Lucia Horvátová - lucia.horvatova@umb.sk, 048/446 6127
Ing. Alena Dobrotová - alena.dobrotova@umb.sk, 048/446 6125
Jana Durdinová (also for foreign students) - jana.durdinova@umb.sk, 048/446 6124
Diana Výlupkový - diana.vylupkova@umb.sk, 048/446 6132
PhDr. Ingrid Balážová (PhD students) - ingrid.balazova@umb.sk, 048/446 2141

Faculty of Political Science and International Relations MBU

Bc. Anna Kyseľová - anna.kyselova@umb.sk or anna.kyselova.umb@gmail.com, 048/446 1237
Eva Žalmanová - eva.zalmanova@umb.sk or eva.zalmanova.umb@gmail.com, 048/446 1225

Faculty of Natural Sciences MBU

PaedDr. Beata Dobríková - beata.dobrikova@umb.sk, 048/446 7408
Mgr. Jana Smolecová - jana.smolecová@umb.sk, 048/446 7407

Faculty of Arts MBU

Mgr. Barbora Podobová - barbora.podobova@umb.sk, 048/446 7410
Mgr. Erika Paulenková - erika.paulenkova@umb.sk, 048/446 7475
Mgr. Ivanna Feketa - ivanna.feketa@umb.sk, 048/446 7426
Mgr. Zuzana Šaková (aj zahraniční študenti) - zuzana.sakova@umb.sk, 048/446 7426

Faculty of Education MBU

Ivona Bajsová - ivona.bajsova@umb.sk, 048/446 4248, 0918 370 930
Mgr. Jana Korčoková - janka.korcokova@umb.sk, 048/446 4264
Mgr. Marián Lakomčík, marian.lakomcik@umb.sk, 048/446 4262
Mgr. Romana Duchlanská, romana.duchlanska@umb.sk, 048/446 4267

Faculty of Law MBU

Jana Semjanová - jana.semjanova@umb.sk, 048/446 3123, 0918 610 132
Eva Kukulová - eva.kukulova@umb.sk, 048/446 3124, 0918 901 724

CONTACT PERSON FOR STUDENTS WITH TEMPORARY RESIDENCE ON THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA WITHIN THE MEANING OF ACT NO. 404/2011 COLL. Z. (STUDENTS FROM UKRAINE, RUSSIAN FEDERATION, KAZAKHSTAN, ETC.)

Maryna Saltan - maryna.saltan@umb.sk, 048/446 7409