Späť / Back
PDF UMB Banská Bystrica

Pedagogická fakulta / Faculty of Education

Informácie k 26.6.2026

Pre uchádzačov a uchádzačky Bc. a Mgr. štúdia

 1. Rozhodnutie o prijatí/neprijatí na štúdium bude doručené v priebehu mesiaca júl.
 2. Zápisy:
  • Zápis bude prebiehať fyzicky, účasť na ňom je povinná.
  • Termín zápisu pre prijatých: 6.9.2023.
  • Termín zápisu pre podmienečne prijatých: 13.9.2023.
  • Spresňujúci harmonogram zápisu bude zverejnený v priebehu mesiaca august na webstránke univerzity a fakulty.
  • 13.9.2023 sa uskutoční Orientačný deň pre zapísaných prvákov a prváčky vo všetkých študijných programoch.

Pre uchádzačov a uchádzačky o rozširujúce štúdium

 1. Prihlášky sa podávajú v papierovej forme do 30.6.2023.
 2. Prihlášku so všetkými prílohami je potrebné poslať poštou alebo osobne doručiť na adresu PF UMB, Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica:

Informácie k štúdiu pre študentov a študentky

Skúškové obdobie

 • V súčasnosti nie je možné prihlasovanie sa na skúšky, ani nie je možné vidieť výsledky skúšky, rovnako nie je možné udeľovať hodnotenie.
 • Vaše hodnotenie majú všetci vaši vyučujúci a vyučujúce (niektorí v papierovej forme, niektorí v priebežnom hodnotení v AIS2, alebo v LMS Moodle, ku ktorému sa nevedia aktuálne dostať). Akonáhle bude AIS2 sprístupnený pre všetkých užívateľov, bude vám hodnotenie zapísané do systému. Pokiaľ by vyučujúci a vyučujúce nemali od vás podklady, ktoré ste im poslali na pracovný email na hodnotenie, budú vás kontaktovať.
 • Pre aktuálne informácie sledujte prosím web stránku univerzity www.info.umb.sk a Facebook a Instagram PF UMB.
 • V prípade neodkladných otázok, prosím použite tieto mailové kontakty na jednotlivé katedry a centrum. Nezabudnite uviesť meno vyučujúceho/vyučujúcej, ktorých chcete kontaktovať, aby sme vedeli rýchlo distribuovať email, taktiež nezabudnite uviesť celé vaše meno a priezvisko, ročník štúdia a názov/skratku študijného programu:

Denné štúdium

 • Elektronický zápis do vyššieho ročníka štúdia sa nedá aktuálne zrealizovať.
 • O termíne zápisov budete včas informovaní.
 • Stiahnete si Čestné vyhlásenie o zápise do ďalšieho roku štúdia, ktoré pošlete poštou do 25.8.2023 na adresu študijného oddelenia:

Externé štúdium

 • Elektronický zápis do vyššieho ročníka štúdia sa nedá aktuálne zrealizovať.
 • Platbu školného za externé štúdium je potrebné uhradiť do 31.8.2023. V prípade pripísania platby na účet, budete automaticky zapísaní do vyššieho roku štúdia.
 • V prípade dostupnosti v systéme AIS2 si nájdete všetky platobné údaje vo vašom štúdiu na úhradu školného na akademický rok 2023/2024 (sledujte web stránku o sprístupnení systému AIS2).

Informácie pre končiace študentky a študentov

Odovzdávanie záverečných prác

 • V súčasnosti nie je možné vkladať záverečné práce do informačného systému AIS2.
 • Po obnovení systému AIS2 bude zverejnený termín na vloženie záverečných prác spolu s ďalšími informáciami (sledujte si web stránku).

Promócie

 • Promócie sa uskutočnia dňa 6.7.2023 len pre absolventov a absolventky Mgr. štúdia
 • Harmonogram promócií je:
  • 9.00 hod.: učiteľstvo pre primárne vzdelávanie denná forma štúdia
  • 11.00 hod.: učiteľstvo psychológie a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry, psychológia, sociálna práca denná forma a externá forma štúdia
  • 13.00 hod.: manažment a poradenstvo vo výchove a vzdelávaní denná a externá forma štúdia, učiteľstvo pre primárne vzdelávanie externá forma štúdia

V prípade Vašej neúčasti na promóciách je potrebné poslať email do 30.6.2023 na studijne.oddelenie.pdf.umb@gmail.com

Absolventi a absolventky, ktorí/ktoré sa nezúčastnia promócií si môžu poslať poštou žiadosť o zaslanie diplomu na adresu: študijné oddelenie PF UMB, Ružová 13,974 11 Banská Bystrica.


Dôležité telefonické kontakty na študijné oddelenie:

Romana Duchlanská 048/4464267
Janka Korčoková 048/4464264
Ivona Bajsová 048/4464248
Marián Lakomčík 048/4464262