Späť / Back
FF UMB Banská Bystrica

Filozofická fakulta / Faculty of Arts

Pre uchádzačov a uchádzačky o bakalárske štúdium na FF UMB:

Osobný zápis na fakulte – Bc. denná forma:

Každý prijatý uchádzač, ktorý má záujem o denné bakalárske štúdium na Filozofickej fakulte UMB v akademickom roku 2023/2024, sa osobne zúčastní na zápise (alebo poverí osobu, ktorá s jeho súhlasom uskutoční zápis) dňa 6. septembra 2023 o 9:00 h v aule Beliana na Tajovského 40, Banská Bystrica.

Prezentácia na zápis trvá od 9:00 do 9:15 h, prosíme o dochvíľnosť.

Predpokladaný čas trvania celého procesu zápisu je minimálne do 14:00 h.

Osobný zápis na fakulte – Bc. externá forma

Každý prijatý uchádzač, ktorý má záujem o externé bakalárske štúdium na Filozofickej fakulte UMB v akademickom roku 2023/2024, sa osobne zúčastní na zápise (alebo poverí osobu, ktorá s jeho súhlasom uskutoční zápis) dňa 7. septembra 2023 o 13:00 h v aule Beliana na Tajovského 40, Banská Bystrica.

Prezentácia na zápis trvá od 13:00 do 13:15 h, prosíme o dochvíľnosť.

Predpokladaný čas trvania celého procesu zápisu je cca do 15:00 h.

K osobnému zápisu si študent prinesie:

 1. občiansky preukaz (prípadne preukaz študenta či iný doklad),
 2. jednu fotku cca 3x4 cm (do osobného spisu, ktorý sa bude archivovať),
 3. kópiu rodného listu (vydaté ženy kópiu sobášneho listu),
 4. písacie potreby.

V prípade, že sa z vážnych zdravotných alebo rodinných dôvodov nemôže uchádzač zápisu zúčastniť, môže sa zapísať v náhradnom termíne dňa 13. septembra 2023 o 9:00 h v aule Beliana. Ak sa na osobný zápis nedostaví, vyradíme ho z evidencie prijatých uchádzačov.

V deň zápisu získa uchádzač informácie súvisiace so štúdiom. Na zápise dostane aj potvrdenia o štúdiu, ktoré využije pre potreby zdravotných poisťovní, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, zamestnávateľov rodičov ap.

Pre uchádzačov a uchádzačky o rozširujúce štúdium na FF UMB:

 • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v BB,
 • učiteľstvo telesnej výchovy v BB,
 • učiteľstvo filozofie a občianskej náuky v IPV ZA,
 • učiteľstvo histórie v IPV ZA,
 • učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v IPV ZA
 • učiteľstvo telesnej výchovy v IPV ZA.

Prihlášky sa podávajú v papierovej forme do 31. 8. 2023

Prihlášku so všetkými prílohami je potrebné poslať poštou alebo osobne doručiť na adresu:

FF UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica,
resp. IPV Žilina, Antona Bernoláka 51, 010 01 Žilina.

Link na prihlášku

Súčasť prihlášky tvoria:

 1. Overená kópia dokladu o absolvovaní vysokoškolského štúdia – vysokoškolský diplom 2. stupňa
 2. Overená kópia vysvedčenia o štátnej skúške v 2. stupni vysokoškolského štúdia
 3. Dodatok k diplomu
 4. Osvedčenie o pedagogickej spôsobilosti (v prípade, že nebolo ukončené pedagogické štúdium)
 5. Životopis